Samstag, 17. September 2011

حمید رحیمی حریف تر کی اش را مغلوب ساخت 

 

حمید رحیمی بوکسر حرفوی افغانی مقیم کشور آلمان در مسابقه شام روز جمعه 16 سپتامبر2011 که در شهر هامبورک المان برگزار گردید ، حریف پر قدرت ترکی اش تور گای اُسون را در روند ششم ناک اوت نمود.

یکی از آرزو های حمید رحیمی رسیدن به مقام قهرمانی جهانی میباشد ، بناً برای رسیدن به این مقام باید موقف خود را در میان بوکسران حرفوی جهان به اثبات برساند. مسابقه شام روز جمعه هم بدینمنظور انجام یافت.

حمید رحیمی قبلاً  دو لقب قهرمانی از اتحادیه پابا در سطح آسیا وجی بی سی در سطح بین المللی را دارا بوده است.
رحیمی از سال 2003 الی سال 2007 به حیث بوکسر آماتور و از سال 2007 تاکنون به حیث بکسرحرفوی در کشور
آلمان فعالیت مینماید
رحیمی تاکنون 20 بار به شکل حرفوی مسابقه نموده که 19 بار برحریفانش غالب گردیده اس
از جمله 19 مسابقه در9 مسابقه حریفانش را ناک اوت نموده است

کمیته ورزشی افغانها در اروپا موفقعیت آقای رحیمی را به شخص حمید رحیمی ، منیجر آن آقای سمع صحاب وتمام ورزشکاران وورزشدوستان افغانی تبریک میگویند.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen